Tour Photos              Previous        Next

Europe


"Follow Me!" says walking tour guide at Athens, Greece: Acropolis


Sharon and Arnold Chin view Parthenon on the Acropolis


What a view!  Athens from the Acropolis

Previous        Next